วิทยาลัยชุมชนน่าน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่านได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน