วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”

ในวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ,ดร.กมล ภู่ประเสริฐ กรรมการสภา ,ผศ.พิเศษ ปรีชา วุฒิการณ์ กรรมการสภา ,นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ,น.ส.ชรัสนันท์ ตาชม ,นายกิตติกรณ์ สมยศ ,น.ส.พรศิริ กล่ำป่วน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร