วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐”

ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐” ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน