วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นตัวแทนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และโครงการฯในนามคศจ.น่าน.

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายเพื่อช่วยกันสื่อสารสร้างความเข้าใจและลงมือทำให้เกิดรูปธรรมจากแผนที่ดีมีบูรณาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนางสาวชรัสนันท์ ตาชม ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมจัดทำและเป็นตัวแทนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และโครงการฯในนามคศจ.น่าน. การจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อคนชายแดน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก