วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560
เปิดสอนจำนวน 6 หลักสูตร
        1.หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
        2.หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        3.หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
        4.หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน
        5.หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        6.หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสาตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560
#โทร.054-711229 / 054-710329