นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้าง งานปรับภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน

ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง งานปรับภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน