วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดเวที เสาวนา “รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน VS ความจริง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดเวที เสาวนา “รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน VS ความจริง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีผู้เสวนา คือ รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อม ในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ลดความขัดแย้ง และเกิดความสันติสุขในสังคมไทย