วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการความรู้การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ 4

ดร.ฌัชชภัทร พานิช หัวหน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ผู้เขาหัวโล้น และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ 4 การปลูกป่าและจัดการต้นไม้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ บ้านป่าอ้อย อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ทั้งนี้นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอสันติสุขให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ