วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างพลังเพื่อการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อรณรงค์ป้องกันการเสพยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน