วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยนายปิยะพล ทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะบุคลากรและนักศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนน่าน ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และรณรงค์ส่งเสริมให้ หน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างรักสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนน่าน ขอขอบคุณบริษัทนิ่มซี่เส็ง ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และขอขอบคุณ มทบ.38 ที่ได้สนับสนุนรถรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าในครั้งนี้