วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา