วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี

ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม “ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน