วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการฝึกซ้อมใหญ่เตรียมการแสดงฟ้อนล่องน่านและการถวายการต้อนรับเสด็จฯ

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการฝึกซ้อมใหญ่เตรียมการแสดงฟ้อนล่องน่าน และการถวายการต้อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ดำเนินการกำกับ และควบคุมการฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 และประชาชนจากตำบลดู่ใต้เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดง และได้รับเกียรติจากนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางมาให้กำลังใจแก่ช่างฟ้อนทุกคน และคณะจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้อำนวยความสะดวกในด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ณ สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน