วิทยาลัยชุมชนน่าน เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะฟ้อนล่องน่านประกอบด้วย ชุมชนตำบลดู่ใต้ ๑๐๐ คน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ๒๐๐ คน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ๑๐๐ คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ๑๐๐ คน ในการฟ้อนรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดน่าน