วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน และกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน พร้อมด้วยบุคลากร ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่านโดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมอบพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านที่ติดราชการ โดยมีนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่านได้นำชมหออัตลักษณ์นครน่านด้วยตนเอง