ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งเล่าถึงประวัติความเป้นมาของวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน บรรยายในหัวข้อ “หลักการ ปรัชญา และแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน” พร้อมทั้งนางราชาวดี สุขภิรมณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน นายปิยะพล ทวีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ.๓) นางปิยะนุช ดีฤสานต์ นักวิชาการวัดและประเมินผล บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การใช้งานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน