วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาวิทยาลัยชุมชนแพร่ครบรอบ 12 ปี เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้รับบริการทางวิชาการของวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอนุปริญญา และการแข่งขันทักษะ ด้านอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และภารกิจของวิทยาลัยชุมชนแพร่ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตและปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับอนุปริญญา กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา นิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา นิทรรศการผลงานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต นิทรรศการผลงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน นิทรรศการผลงานโครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนแพร่นิทรรศการสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นวิทยาลัยแห่งที่ 19 สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ตามนโยบาย การกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลัก “การศึกษา สร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน” และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลากหลาย สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งเน้น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน และเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา 3 รูปแบบ โดยมีหลักสูตรระดับอนุปริญญา และหลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและการพัฒนาชุมชนภายใต้บริบทของชุมชน ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป