วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

น พร้อมด้วย นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ และได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนจากชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ทำการแสดงฟ้อนล่องน่านถวายการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำให้มอบให้แก่ผู้แสดงต่อไป ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน