วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน : ยุคการศึกษา Thailand ๔.๐ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” โดยได้รับเกียรติจากนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ และรศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร พร้อมด้วย อาจารย์สิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน เป็นผู้อภิปรายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน