วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการบริหารวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ” จาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน