วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๑

ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้คณะอาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๑ และนำเสนอผลงานวิจัยให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกการมอบรางวัล โดยวิทยาลัยชุมชนน่านได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่มองค์ความรู้พื้นฐานและการเสริมสร้างความเข็มแข็งชนเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง ผลของข้อมูลตรวจสอบได้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร