วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน