ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ แด่นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน
นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและประธานกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน
พ่อหมอบุญยงค์ วงศ์รักมิตร ปูชนียบุคคลผู้เป็นที่เคารพรักของชาวน่าน
นายวินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่านและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายธนกร รัชตานนท์ ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน
รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน