วิทยาลัยชุมชนน่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบด้วย
นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายสุเมษ สายสูง รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางอมรา ชัยพินิจ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์กร ฯลฯ ซึ่งจะทำให้มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกล และสามารถนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป