ครบรอบ ๘ ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน

ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบ ๘ ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนน่าน มุ่งเน้น การจัดการศึกษา การให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคน และคนนำความรู้ ความสามารถที่ได้ ไปพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน ก่อนที่จะมีการจัดพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดดอนมูล จำนวน ๕ รูป โดยมีท่านพระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งมีการ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนน่าน

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : รูปครบรอบ ๘ ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน