ต้อนรับนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางมายังจังหวัดน่านเพื่อตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย (Agenda Based) โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รายงานข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชนน่าน ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งรับนโยบายและข้อเสนอแนะจากท่านผู้ตรวจราชการฯ และนำท่านผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน