การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR) ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนน่านขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ประธานกรรมการ นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง กรรมการ นางสาวสุภาวดี มาศบาง กรรมการ ที่ได้เดินทางมาทำการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR) ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้ให้แนวทางและคำแนะนำในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานมากยิ่งๆขึ้นไป

ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR) ประจำปี 2561