ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข หัวหน้างานวัดและประเมินผล นางสาวปณิตา ดีกัลลา และนายภาณุพงศ์ พิศจาร เป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานน่านนคร