ร่วมเฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานน่านนคร