คณะวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน จัดกิจกรรมที่ ๓ และ ๔

ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน นำโดย น.ส. ผุสดี สายวงศ์, น.ส. นพรัตน์ พิมพ์สุข, น.ส. ทิพวรรณ สุขมีและน.ส.อัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ จัดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อฯ และกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ ณ ห้องประชุมบ้านร้องแง และโกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.ปัว จ.น่านโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และจิตบริการที่ดี (service mind) ให้กับชุมชนไทลื้อ และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม พื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลชุมชนและปราชญ์ชุมชนด้านผ้าทอไทลื้อ เพื่อยื่นเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์-ศิลปะการทอผ้าและว่งแผนจัดกิจกรรมในโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน ต่อไป