วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน