วิทยาลัยชุมชนน่าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล เข้าทำการตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และมีการทำ swap เพื่อตรวจ COVID ๑๙ ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านทุกคน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติงานที่บ้าน(Work from Home) ตั้งแต่ ๒๑ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลดู่ใต้ ให้ความอนุเคราะห์ทำความสะอาดอาคาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙