วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดโครงพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดโครงพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ลานโพธิ์ ชุมชนบ้านดอนมูล ตำบลดู่ไต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุเมษ สายสูง ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวรายงานต่อนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชุนเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน ที่ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งจัด การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ และเติมเต็มส่วน การศึกษาที่ขาดไปของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อ พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินแผนงาน โครงการหออัตลักษณ์นครน่าน โดยได้เปิดให้บริการเข้าชมแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ปีที่ ๖ เพื่อ เป็นศูนย์กลางคลังภูมิปัญญาของเมืองน่าน การอนุรักษ์ การศึกษา การเผยแพร่ การบริการวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาทางวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนและภาคี เครือข่ายอื่นๆ ของการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นน่าน การท่องเที่ยวระดับจังหวัดสามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการ ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับภูมิภาคและกลุ่มประเทศในอาเซียนได้ สู่การขับเคลื่อนการ จัดการศึกษาเพื่อความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างรอยยิ้มให้คนเมืองน่าน ผ่าน งานศิลปะและวัฒนธรรม ๒. เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๓. เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน ในการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม และผู้นำชุมชนท้องถิ่น