วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “stay safe – stay smart ด้วย tools การสอนยุคดิจิทัล”

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบทเรียนออนไลน์บน platform รูปแบบ Google Classroom ในหัวข้อ ” stay safe – stay smart ด้วย tools การสอนยุคดิจิทัล “ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว และอาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร