วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการโดยหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อคืนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านฯ กับกลุ่มสล่าแกะหัวโอ้ หางวัน เรือแข่งเมืองน่าน ๑๗ ชุมชนในจังหวัดน่าน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสรุปผลการวิจัยของคณะวิจัย ตรวจสอบ เค้าโครงงานวิจัย การต่อยอดสู่เมืองน่านเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน