วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนน่านนำทีมโดยนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับนางวีณา บรรเลงจิต ผู้อำนวยการส่วนกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2ส่วน 3 นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากสำนักงบประมาณ และคณะบุคลากรกองแผนงานและงบประมาณ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามพันธกิจ ต่างๆของวิทยาลัยชุมชนน่าน อาธิเช่น โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการพัฒนาสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์บ้านหนองห้า อ.นาน้อย, โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน, ตลอดจนรับฟังการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน ชมนิทรรศการโครงการวิจัยเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และให้กำลังใจน้องๆโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ทั้ง 3 ตำบล คือ ต.น้ำปั้้ว อ.เวียงสา, ต.วรนคร อ.ปัว และต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน