วิทยาลัยชุมชนน่านและกลุ่มงานแผนและงบประมาณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโครงการ และประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และกลุ่มงานแผนและงบประมาณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโครงการ และประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ,กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ธรรมบรรยายหัวข้อ การบริหารและการทำงานให้สำเร็จด้วยหลักธรรมะ (อิทธิบาท 4)และให้แนวคิดการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนทำงานร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการ” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การเขียนรายงานและการประเมินโครงการ” ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านในการทำงาน “เพื่อคนน่าน” ต่อไป