โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของนายนิคม มะยาระ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน