อว.ดัน “น่าน” สู่ “UNESCO Creative City Network-UCCN” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

🇹🇭 อว.ดัน “น่าน” สู่ “UNESCO Creative City Network-UCCN” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
💡ด้วยการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry)
👏👏 สิ่งที่ดีที่สุดของคนน่าน คือ ความคิด ซึ่งเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา อันนำไปสู่การปฏิบัติจริง
👍คนน่านเป็นคนช่างคิด สามารถนำเอาของเก่า ของเดิม ศิลปวัฒนธรรมของน่านมาเป็นจุดเด่น ซึ่งสามารถรักษาอารยธรรมและสุนทรียภาพเดิมได้มากที่สุด
📌กระทรวง อว. โดย ธัชชา จะขับเคลื่อนปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ไปด้วยกัน เพื่อให้น่านเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์
…..อเนก เหล่าธรรมทัศน์
✅เราไม่อยากให้มรดกชาติเลือนหายไป !
🇹🇭 เมืองน่านมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างยาวนาน เกิดการสั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันหลากหลายชาติพันธุ์
✅ น่าน จึงมีเชิงช่างหลากหลายแขนง ทั้งงานหัตถกรรมเครื่องเงิน การทอผ้า งานแกะสลักไม้ งานปูนปั้นและ งานพุทธศิลป์ที่ได้รับยกย่องจาก UNESCO ว่ามีความโดดเด่นควรค่าแก่การสงวนรักษา
🎯 สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา จึงเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสืบทอดมรดกของชาตินี้ให้ยั่งยืน
…….สิริกร มณีรินทร์