ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดสอนแบบในห้องเรียน (on-site) ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ออกไป โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online)

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๙๕ คน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้หารือกับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในกรณีต้องกักตัวเพราะพบการติดเชื้อวิทยาลัยชุมชนน่าน จึงเลื่อนการเปิดสอนแบบในห้องเรียน (on-site) ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ออกไป โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) แทนสำหรับกำหนดการการเปิดสอนแบบในห้องเรียน (on-site) นั้น จะประกาศให้ทราบต่อไป