ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)