วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดน่าน
มีการนำเสนอร่างหลักสูตรฝึกอบรมและวิพากษ์หลักสูตรโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ กลุ่มหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรตัดตุงล้านนา หลักสูตรน้ำหอมแห้ง หลักสูตรแผนธุรกิจเพื่อชุมชน หลักสูตรการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน