สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงพื้นที่เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย อ.ผุสดี สายวงศ์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์, อ.ปิยะพล ทวีวรรณ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อ.ณัฐกา กุลรินทร์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนสารธรรม อำเภอท่าวังผา โรงเรียนปัว อำเภอปัว และเข้าร่วมประชุมครู กศน. ตำบลทุกตำบล ณ กศน.ปัว และ กศน.ท่าวังผา เพื่อแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนกศน. เป็นทางเลือกสำหรับเปิดโอกาสทางการศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนน่าน