วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้อำนวยการศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) เป็นตัวแทนของชาววิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงานราชการต่างๆ รวมไปถึงตัวแทนจากภาคเอกชนในจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน