วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง)

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยอาจารย์ณัฐกา กุลรินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๔ คน จัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่าน ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ และจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว