วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565 ณ อำเภอบ่อเกลือ, อำเภอเมือง และอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร จันทร์ไชย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิเคระาห์ชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 112 คน เกิดแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 แผน และข้อเสนอโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 3 โครงการ