วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ทอผ้าบ้านนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นางโชติกา ณ หนองคาย และนายวัชชิระ หวั่นท๊อก ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ทอผ้าบ้านนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นและร่วมวางแผนพัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านนาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมและเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้กับสมาชิก ถือเป็นกลุ่มทอผ้าใหม่ที่วิทยาลัยชุมชนน่านจะร่วมขับเคลื่อนพัฒนาให้ชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป