วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นางราชาวดี สุขภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและกรรมการสาขาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย “ศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำยุคดิจิตัล”