ผลการปฏิบัติงาน นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
🥰ห่วงใยสุขภาพ สภาวะเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของบุคคลากรภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
✨การพัฒนาศักยภาพและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ สมดุลพลังการทำงานและพลังชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน เกิดความผาสุกร่วมกัน ทำงานให้มีความสุข
✨สื่อสารการบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ชัดเจน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริหารมุ่งผลลัพธ์
✨การคัดเลือกบุคลากรทุกตำแหน่งให้มีขั้นตอนโปร่งใส เน้นสมรรถนะตรงกับงานและผลงาน
✨ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ผอ.วชช.น่านตามพรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีทีมบริหารรองผอ.วชช.น่าน 2รอง ฝ่ายอำนวยการ และฝายวิชาการวิจัย ผช.ผอ.วชช.น่าน และผู้จัดการหออัตลักษณ์ คำสั่งราชการ แผนฯและตามคำรับรองกพร. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการบริหาร ท่านผอ.ชาตรี ยังสนุกและมีความสุขในการทำงานเพื่อสังคม🥰
✨รับฟังและร่วมกับบุคลากรทุกกลุ่มงานได้สะท้อนการปฏิบัติงาน เสนอแนะ และหาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จร่วมกัน
🤝🤝ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ของเราชาว วชช.น่านที่จะเกิดกับจังหวัดน่านเราด้วยกันต่อไป🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🏁