มูลนิธิน่านศึกษา ตามปณิธานนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

มูลนิธิน่านศึกษา ตามปณิธานนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ทะเบียนเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่แสวงกำไร ตามมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมบูรณ์แล้ว เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕จะทำหน้าที่จุดประกายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาน่าน อย่างยั่งยืนสืบต่อไป